Události

Dne 9.1.2010 se náš sbor v zastoupení bratrů Němec Ivo, Sáblík Jiří, Halík Vladimír, Sobotka Josef, Homola Bohumil a starosta obce Ladislav Němec účastnil okrskové výroční valné hromady. Sešli jsme se stejně jako v loňském roce ve Velké Losenici v restauraci U Macků. Po vyslechnutí zpráv všech sborů okrsku, příspěvků hostů a zprávy o rekordu v dálkové dopravě vody, proběhly volby do výboru okrsku. Protože starosta i velitel již dále nechtěli ve funkci pokračovat, museli jsme zvolit také jejich zastoupení. Po dlouhé debatě byl zvolený nový výbor v této podobě.

Po volbách následovalo poděkováni odstupujícím členům, za jejich vynikající práci a občerstvení. Nevím kdo měl ten vynikající nápad, ale z ničeho nic se tam objevila harmonika, za kterou vzal Pepa Sobotků z Bukové a bylo o zábavu postaráno. Všichni se dobře bavili a tak jsme se rozešli až kolem půlnoci.

 

 

Dne 26.12.2009 se konala každoroční výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Schůzi zahájil a postupně nás seznamoval s programem Ivo Němec.

Účastníci se dozvěděli o činnosti sboru za uplynulý rok od Vladimíra Halíka, o stavu techniky, zásazích a soutěžních úspěších nás informoval Jiří Sáblík ml. a o finančních prostředcích a jejich dalším využití  nás informoval Martin Šmíd.

Probíralo se také pár událostí, které náš sbor čekají v příštím roce. Nejdůležitější z nich je uskutečnění pokusu o překonání rekordu v dálkové dopravě vody.

Na této schůzi se také volili členové hasičského výboru na další pětileté období. Až na jedinou změnu zůstalo zastoupení naprosto stejné.

Po oficiálním ukončení schůze následovalo již tradiční občerstvení ve formě výborného guláše a poté volná zábava v našem hostinci, kde o zábavu nebyla rozhodně nouze.

Fota můžete shlédnout zde - Nové Dvory - 26.12.2009 Výroční schůze hasičů - fota

V hostinci panovala opravdu výborná nálada a díky kytaristovi RŠ, který zná tisíce písní ;-), celá hospůdka zpívala až do druhé hodiny raní. Videa pořízená mobilním telefonem jsou níže:

 

Pokud si chcete přečíst výroční zprávu našeho velitele, klikněte na přílohu.

/přednesená na Valné hromadě SDH Nové Dvory dne 26.12.2009/

Vážení hasiči,
dovolte, abych vás seznámil s činností našeho hasičského sboru v letošním roce. Touto zprávou navazuji a rozšiřuji tak svůj příspěvek, který jste si mohli přečíst v Novodvorském zpravodaji.

Začátkem února se konal tradiční hasičský ples a druhý den dětský karneval. Obě tyto akce jsou velice náročné na vlastní přípravu, organizaci a zajištění správného průběhu. Vše se zdárně zvládlo. Také účast byla oproti minulým letům vyšší – 160 návštěvníků plesu mluví za vše. Rovněž dětský karneval byl zdařený. Finanční výsledek těchto únorových akcí činil + 30.903 ,- Kč.

Na návsi u kulturního domu byla postavena koncem dubna májka. Tentýž večer se konalo také pálení vatry s čarodějnicí u koupaliště. Po měsíční dominantě centra vesnice v podobě krásně nastrojené májky, byla tato májka v polovině června slavnostně s hudebním programem skácena. Počasí bylo nádherné- velké horko, k tomu všemu velice pěkně vyhrával na elektronické varhany Toník Fiala ze Sázavy. Finanční výtěžek byl také „pěkný“ + 4.tis. Kč je náležitě vypovídající. Z další společenské činnosti stojí za připomenut také pěkné posezení v penzionu Starý dvůr s hudbou kolegů hasičů z Bukové.

Nejnáročnější akcí, co se týká organizace, bylo pořádání okrskové hasičské soutěže na travnaté ploše u nového kravína. Na vlastní přípravě a průběhu se podílelo velké množství hasičů. S odstupem času je možno konstatovat, že jste si osudu neudělali a to jako pořadatelé i jako soutěžící. Reprezentovala nás dvě vyrovnaná soutěžní družstva. Celkový výsledek na domácí půdě byl vynikající. Zisk pomyslné zlaté a bramborové medaile je důkazem skvělé připravenosti všech našich soutěžících. Do naší pokladny tato akce vynesla + 5.250,-Kč. V okresním kole, které se konalo ve Věcově, kam jsme se díky tomuto vynikajícímu umístění dostali, jsme se umístili na velice pěkném 7. místě.

Ještě před těmito soutěžemi proběhlo v katastru obce Malá Losenice námětové cvičení v podávání vody na dálku, kterého jsme se rovněž zúčastnili. Za naší účasti proběhla v sousední obci Sázava hasičská soutěž O pohár starosty. Vlastní průběh konání narušil vytrvalý déšť a chladné počasí. Ne všechny přítomné sbory se proto postavily na start.

Pro všechny děti z obce byl začátkem června ku příležitosti Dne dětí uspořádán sportovní den a v prosinci pak mikulášská nadílka. Mikuláš, anděl a čerti navštívili všechny děti mladší 12-ti let.

V průběhu celého roku členové výboru ve spolupráci s OV SDH Žďár rozvíjeli myšlenku našeho velitele  Jirky Sáblíka ml. ohledně zorganizování dopravy vody na dálku. Jde o překonání dosavadního českého rekordu na vzdálenost 62 km s převýšením 540 m na trati Dolní Loučky – Devět skal. Někteří členové výboru se zúčastnili jednání s představiteli OV a kraje Vysočina, s nimiž tuto akci prodiskutovali a dohodli se na konkrétních podobách. Akce by se měla konat 8.5.2010. K tomu nám jistě poví více velitel sboru.        

Ze sportovní činnosti připomenu zdařilý tenisový turnaj čtyřher, který byl spojený s večerním posezení u výborného grilovaného selátka. Sbor ho získal za pomoc při sběru kamení na pozemcích ZD Velká Losenice. Tenisový turnaj trval celý den a vítězství si po předvedené hře plně zasloužil debl Petr Sáblík a Vlasta Kajuk ml., ještě jednou gratulace.

Zásahová jednotka sboru pomáhala při likvidaci lesního požáru v katastru naší obce a to ve Starém dvoře. Ve spolupráci z přibyslavským a žďárským hasičským sborem byl tento požár zdárně lokalizován a díky tomu nešlo k velkým škodám.

Společnou prací několika hasičů – techniků byla zdárně ve spolupráci s odbornou firmou v Hradci  Králové provedena GO motoru nákladního vozidla PRAGA RN – has spec. Průběžně byla udržována a zkoušena funkčnost veškeré svěřené techniky a materiálu.

Vozidlo našeho sboru Praga RN-CAS svoji účastí při jízdě veteránů, která se konala na trati Horní Rakousko-Jihlava a zpět a následně při přepravě olympijského ohně na Hasičskou olympiádu v Ostravě dokázalo, že  péče a obdiv o toto vozidlo, který se mu při těchto akcích dostalo, je vzornou vizitkou jeho provozovatele.

V průběhu roku se připravovalo druhé vydání Brožury o činnosti hasičských sborů okrsku Velká Losenice. Za náš sbor byl zpracován a odevzdán veliteli okrsku příspěvek, který se týkal činnosti sboru za posledních pět let. Kompletní brožura by měla být vydána příští rok. Pro svoji činnost sbor zítra osm nových hasičských pracovních uniforem.

Nezapomínáme ani na významná životní jubilea našich členů. Letos dva členové sboru popřáli pevné zdraví u příležitosti diamantové svatby manželům Langpaulovým, u příležitosti 75. výročí narození navštívili Jana Fišara a Jana Šmerouse st.,  70 let oslavil Miloslav Mokrý, 60 let František Doležal a 50 let Zdeněk Paleček. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let.

Smutným okamžikem letošního roku však bylo, když naše řady navždy opustil dlouholetý člen Jaromír Augustin.

Sběrem a prodejem nepotřebného železného odpadu sbor získává každoročně do své pokladny značné finanční prostředky, letos to bylo více než 15.000,-Kč. Stávající skládka na sběr tohoto odpadu, která se nachází Podevsí, však příští rok změní své stanoviště. Je to z důvodu nové výstavby v dané lokalitě. Uvažuje se o přemístění s největší pravděpodobností do prostoru za místní prodejnou.

Členskou základnu k dnešnímu dni zajišťuje 118 členů, z tohoto počtu je 90 mužů a 28 žen, mladých hasičů do 15-ti let je 22.     

V provozním a pohotovostním stavu udržujeme tuto techniku: nákladní vozidla Praga RN – has spec. z r. 1951 a Praga RN – CAS z r. 1953, dále pak motorové stříkačky DS – 16 z r. 1957, PS 12 z r. 1982 a PPS 12 z r. 1984.

V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůze výboru a členské schůze. O všech těchto jednáních jsou vedeny záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednávány a schvalovány všechny organizační záležitosti chodu sboru ale i podávány informace z okrskových jednání starostů a velitelů.

A jaké jsou cíle sboru pro nadcházející rok?

- dnešní zvolení nového výboru, který sbor povede na další pětileté období
- udržování v provozuschopném stavu svěřenou techniku
- zvládnutí přípravy a následného provedení již zmiňované „květnové akce“
- příkladná reprezentace v okrskové př. okresní soutěži
- spolupráce při budování nové skládky železného odpadu

Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spokojenost v rodinném a pracovním životě i trošku toho potřebného štěstíčka.

 
 
Vladimír Halík - jednatel
 

V pátek 28. května jsme měli stejně jako vloni vzácnou návštěvu v naší hasičárně, a to děti z naší mateřské školy. Mohly se seznámit s prací hasičů, s nástroji, které hasiči používají, jako například hadice, savice, proudnice, rozdělovač, sací koš a jiné. Kdo chtěl mohl si dát na hlavu hasičskou helmu a uvázat kolem pasu opasek. Vyzkoušeli si na vlastní kůži jak se hasí oheň tlumnicí, nosili hasící přístroj a raněného na nosítkách. Stříkali s džberovkou a nakonec po přejetí naší "Máni" k tenisovému hřišti, si všichni vyzkoušeli stříkat vodu hasičskou proudnicí. Na závěr si mohli poslechnout, jak moc hlasitá je naše siréna, která jim na chviličku zahoukala. Mohu za sebe říct že vždy, když děti přijdou, mají o hasiče obrovský zájem a zajímá je vše kolem nich. Byla na nich vidět obrovská chuť být také hasičem a my budeme moc rádi, když jim tato chuť a odhodlání vydrží a až trošku povyrostou, že vstoupí do našich řad.

Fotogalerie "28.5.2010 Děti z MŠ v hasičárně":

Nahoru