Usnesení ze zasedání zastupitelstva - historie

2006-2010

  Usnesení zastupitelstva obce č. 26 ze dne 15.9.2010
  Usnesení zastupitelstva obce č. 25 ze dne 19.8.2010 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 24 ze dne 21.7.2010 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 23 ze dne 23.6.2010 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 22 ze dne 5.5.2010 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 21 ze dne 30.12.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 20 ze dne 27.10.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 19 ze dne 21.09.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 18 ze dne 16.07.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 17 ze dne 20.05.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 16 ze dne 25.02.2009 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 15 ze dne 26.12.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 14 ze dne 18.11.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 13 ze dne 08.09.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 12 ze dne 28.07.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 11 ze dne 13.06.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 10 ze dne 13.04.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 09 ze dne 16.03.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 08 ze dne xx.xx.2008 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 07 ze dne 28.12.2007 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 06 ze dne 23.11.2007 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 05 ze dne 10.09.2007 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 04 ze dne 25.06.2007 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 03 ze dne 28.02.2007 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 02 ze dne 26.12.2006 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. 01 ze dne 30.11.2006 
 
Ustavující usnesení zastupitelstva obce ze dne 01.11.2006 
   
 
 Usnesení č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.10.2006

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtové opatření k 31.10.2006 (viz. rozpočet obce)
- složení inventarizační komise
- odměnu za obalení knih v obecní knihovně
- připojení domu č.p. 64 k inženýrským sítím přes obecní pozemek

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:   


Usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.8.2006

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- bezúplatný převod pozemku p.č. dle PK 959 v KÚ Nové Dvory u Velké Losenice

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:

4. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
- s prodejem akcií ČS Městu Žďár nad Sázavou    


Usnesení č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2008

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtové opatření k 31.7.2006 (viz. rozpočet obce)
- počet členů zastupitelstva obce pro období 2006-2010 na 9 členů
- vytvoření jednoho volebního okrsku v obci Nové Dvory pro volby do zastupitelstev obcí 2006
- zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro SNK a nezávislé kandidáty

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:   


Usnesení č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2006

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- plán sociálních služeb Kraje Vysočina, komoditní plánování
- informaci o výstavbě dětského hřiště
- informaci ohledně využití kontejneru v obci
- uzavírku silnice I. třídy č.19 v úseku Sázava-Žďár n.S. a silnice v obci Nové Dvory
- zamítavé stanovisko k přechodům pro chodce v obci

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005...zde
- závěrečný účet obce za rok 2005...zde
- směnou smlouvu mezi LDO a LČR
- dodatek nájemní smlouvy LDO a podílnických obcí
- rozpočtové opatření k 30.6.2006 (viz. rozpočet obce)-úpravy rozpočtu k 30.6.2006
- závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavsko za rok 2005
- příspěvek Kč 4 000,-- farnosti Přibyslav na slavnosti "Přibyslavské nocturno"
- odkup pozemků v lokalitě "V Gromě" od p. Marka za účelem zalesnění

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:
- jednat ohledně umístění a dostavby obrubníků v chybějící části nově rekonstruované silnice I.třídy č.19   
Usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2006   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci kolem akcií ČS
- informaci o "Tříkrálové sbírce" v obci

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- výběr firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod na zhotovení díla "Zpevněné plochy pro obytný soubor Podevsí"
- kupní smlouvu mezi obcí Chotěboř a členskými obcemi LDO
- směnou smlouvu mezi p. Gajdorusem a členskými obcemi LDO
- návrh práva na vklad do katastru nemovitostí výše schválených smluv
- oprávnění starostovi obce k podpisu věcných břemen na přípojky nízkého napětí "Podevsí"

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- podepsat smlouvu s firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod na zhotovení díla "Zpevněné plochy pro obytný soubor Podevsí"   
   
Usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtové opatření k 31.12.2005 a zpětně k 30.9.2005 (úpravy rozpočtu 2005)
- rozpočet obce na rok 2006 a rozpočtový výhled na roky 2007-2010
- program obnovy venkova 2006 - II. etapu dětského hřiště za vsí

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:
- zjistit více informací o prodeji akcií České spořitelny ve vlastnictví obce
- zjistit možnosti regulace topení v budově MŠ   
   
Usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.11.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- směnu pozemků LDO s městem Žďár nad Sázavou
- dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem
- smlouvu s firmou EKO-KOM
- úpravy rozpočtu 2005 Svazku obcí pod Peperkem
- úpravy rozpočtu 2005 Svazku obcí Přibyslavsko
- prodej části obecního pozemku ing. Kasalovi Jaromírovi
- složení inventarizační komisi

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce:
- zaslat připomínky k obchvatu obce   
   
Usnesení č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.10.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci Ing. Jaroslava Bence ohledně realizace záměru výstavby stáje pro skot
- zprávu o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Nové Dvory, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu KUJI 16806/2005 OUP-Mal KUJIP007LZ81 ze dne 10. 10. 2005, které tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- navrhované 2 zástupce do školní rady ZŠ Velká Losenice
- dohodu o ukončení nájmu na p.č. 305/1 v kú Staré Ransko (č.j. 575/05)
- novou nájemní smlouvu na pozemek p.č. 305/1 v kú Staré Ransko
- úpravy rozpočtu obce ke dni 30.9.2005
- směnnou smlouvu mezi LDO a obcí (č.j. 421/05)
- prodej pozemků dle příloh č.j. 462/05 a č.j. 471/05
- prodej pozemků dle přílohy č.j. 526/05 ZD Velká Losenice
- smlouvu s firmou COLAS Žďár nad S. na výstavbu dětského hřiště
- dle § 84, odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dle § 26, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ DVORY
- nákup 2 kontejnerů na bioodpad
- vyřazení 3 ks mobilních telefonů Siemens
- prodej hasičského automobilu PRAGA 805
- odměnu pro ředitelku MŠ
3. Zastupitelstvo obce vymezuje
- dle § 29, odst. 2 zák. č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu v platném znění závaznou část změny č. 1 územního plánu obce Nové Dvory, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, kterou vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005
4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zajistit podání žádosti na Fond Vysočiny – Grant Bioodpady 2005
- zajistit následující:
1.Zajistit uložení a evidenci schváleného územního plánu v souladu s § 19 zmíněné vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění.
2.Zaslat registrační list územního plánu Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebnímu úřadu MěÚ ve Žďáře nad Sázavou a Ústavu územního rozvoje Brno.
3.Zaslat obecně závaznou vyhlášku a schéma hlavního výkresu územního plánu obce dotčeným orgánům státní správy.
4.Oznámit nadřízenému orgánu územního plánování vydání a nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o závazné části územního plánu.
- zaslat žádost o pootočení pojistkové skříně na sloupu el.vedení u č.p. 24
Přílohy:
1.Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části změny č. 1 ÚPO Nové Dvory
2.Zpráva o projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Nové Dvory
3.Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 1 ÚPO
4.Doklady č.j. 421/05, č.j. 471/05 a č.j. 526/05   
   
Usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci předsedy ZD Velká Losenice ohledně rozšíření živočišné výroby v areálu ZD

2. Zastupitelstvo obce projednalo:
- návrh zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu obce Nové Dvory

3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- v souladu s ustanovením § 20, odst. 7 ve smyslu § 26, odst. 2, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a ve smyslu § 84, odst. 2, zák. č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění toto zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu
- navrhované změny stanov LDO Přibyslav pod. č.j. 360/05
- navrženou výměnu a prodej pozemků LDO tak jak bylo předloženy
- úpravy rozpočtu obce ke dni 12.7.2005

4. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- obec Krucemburk k jednání a zastupování obce Nové Dvory pro zajištění a čerpání dotace na odbahnění rybníka Potočný p.č. 305/1 v k.ú. Staré Ransko

5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zjistit podmínky přidělení dotace na dětské hřiště z POV   
   
Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.4.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
- závěrečný účet obce za rok 2004
- smlouvu o věcném břemenu-kabel pro vysokorychlostní internet
- zvýšení odměny starostovi a místostarostovi obce dle nařízení vlády
- směrnice o vztahu obce Nové Dvory a příspěvkové organizace Mateřská škola
- zřízení bezdrátového internetu na obecní úřad a do Mateřské školy

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi a místostarostovi obce jednat s Ing. Gottfriedem z odboru ŽP KÚ kraje Vysočina o změnách územního plánu obce    
   
Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2005   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- ukončení smlouvy o nájmu rybníka "Podhorský" s obcí Havlíčkova Borová
- novou nájemní smlouvu na nájem rybníka "Podhorský" s obcí Havlíčkova Borová s platností od 7.1.2005
- změnu pracovních úvazků v příspěvkové organizaci Mateřská škola Nové Dvory následovně:
- snížení pracovního úvazku ředitelky MŠ Evy Kulhánkové na 0,55
- zvýšení pracovního úvazku učitelky MŠ Lady Fišarové na plný pracovní úvazek

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce provést změnu v žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2005-místo vybudování chodníků zbudování dětského hřiště    
 
 
Usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtové opatření k 31.12.2004 (úprava rozpočtu za rok 2004)
- rozpočet obce Nové Dvory na rok 2005

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- kontrolnímu výboru prověřit položku cestovní náhrady
- starostovi obce zadat studii rozšíření a modernizace budovy Mateřské školy    
   
Usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informace o možnosti zavedení bezdrátového internetu v obci od www.unet.cz a www.coma.cz
- složení inventarizační komise
- změnu stanov LDO Přibyslav
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- vnitřní směrnice obce (Organizační řád; Účtový rozvrh; Směrnice o inventarizaci majetku,závazků a pohledávek; Směrnice kontrolního a finančního výboru; Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.; Směrnice o účtování dlouhodobého majetku a zásob a Směrnice o oběhu a účtování účetních dokladů)
- vyhlášku obce "Požární řád obce"
- smlouvu s Jihomoravskou plynárenskou (JMP) o pronájmu STL plynovodů v obci
- vyhlášku č. 4/2004 o odpadech o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Nové Dvory platnou od 1.1.2005
- smlouvu s Městem Přibyslav na ukládání odpadů na skládce TKO v Ronově nad Sázavou

3. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s ukončením členství ve "Sdružení vlastníků lesů Přibyslav k 31.12.2004
- s návrhem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí "Svazek obecních lesů Přibyslav", se sídlem 582 22 Přibyslav, Ronovská 338 a s návrhem stanov tohoto nově zakládaného svazku a s členstvím v tomto svazku

4. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce, aby písemně vyrozuměl "Sdružení vlastníků lesů Přibyslav" Ronovská 338, 582 22 Přibyslav o ukončení členství obce v tomto sdružení k 31.12.2004
- starostu obce podpisem obou uvedených dokumentů a účastí na prvém zasedání nejvyššího orgánu svazku a zmocňuje jej k hlasování při volbě statutárních zástupců svazku

5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- jednat o možnosti získání dotace na sportovní areál v obci
- nechat zadat studii sportovní areálu o obci a projekt na dětské hřiště za č.p. 52
- jednat o zapůjčení radlice na shrnování sněhu    
   
Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.10.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci starosty o postupu opravy chodníku v obci
- informaci starosty o využití Programu obnovy venkova na rok 2005

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- odprodej části pozemků LDO Přibyslav zastavěné silnicí mezi Novým Veselým a Bohdalovem podle předložené kupní smlouvy s průvodním dopisem č.j.:KUJI 2252/2002OM
- vydláždění části obecního pozemku u garáže č.p. 71
- zpevění části obecního pozemku u vjezdu do garáže a skácení 1 ks lípy u č.p. 97
- příspěvek ve výši Kč 1 000,-- Klubu přátel kolejových vozidel
- úpravy rozpočtu obce k 15.10.2004
- pořízení změny č. 1 Územního plánu obce
- poskytování cestovních náhrad pro zastupitele obce dle platné vyhlášky o cestovních náhradách
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Nové Dvory, příspěvková organizace
- směnu pozemků v LDO Přibyslav dle návrhu (naše č.j.584/04)

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi a místostarostovi obce připravit návrh akcí pro zařazení do Programu obnovy venkova na rok 2005 na příští zastupitelstvo
- starostovi a místostarostovi obce jednat ve věci uzavření smlouvy s firmou JMP Brno (zajišťuje ESOM)   
   
Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.8.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zprávu firmy EKO-KOM,týkající se třídění odpadů

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- dodatek ke smlouvy s LDO Přibyslav
- věcné břemeno s JME a.s.
- věcné břemeno s Českým Telecomem a.s.
- smlouvu s firmou Colas Jihlava na opravu chodníku v obci
- navýšení rozpočtu MŠ o Kč 20 000,--
- prodej části pozemku p.č. 31/6 p. Josefu Sobotkovi, Nové Dvory 71
- navýšení odběru podzemní pitné vody na 25000 m3

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce zajistit kontrolu hasičských přístrojů   
   
Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci starosty obce o Vysokorychlostní trati
- informaci ZD Velká Losenice k vyvážení jímek
- zprávu o projednání návrhu územního plánu obce Nové Dvory,která tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu KUJI 8696/2004 OUP-Mal KUJIP0056F19 ze dne 27.5.2004, které tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- závěrečný účet obce a audit hospodaření obce za rok 2003
- dle § 84, odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) v platném znění a dle § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ DVORY
- úpravy rozpočtu obce k 1.7.2004
- navýšení platu starosty obce a místostarosty obce dle nařízení. Vlády 337/2004 od 1.5.2004

3. Zastupitelstvo obce vymezuje:
- dle § 29, odst. 2 zákona č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu v platném znění závaznou část územního plánu obce Nové Dvory,která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení,kterou vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2004
4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zaslat nesouhlas s výstavbou v na MDČR, Regionální rozvoj kraje Vysočina, hejtmanovi kraje Vysočina a zastupitelstvu kraje Vysočina
- zajistit uložení a evidenci schváleného územního plánu v souladu s § 19 zmíněné vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění
- zaslat registrační list územního plánu Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebnímu úřadu MěÚ ve Žďáře nad Sázavou a Ústavu územního rozvoje Brno
- zaslat obecně závaznou vyhlášku a schéma hlavního výkresu územního plánu obce dotčeným orgánům státní správy
- oznámit nadřízenému orgánu územního plánování vydání a nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o závazné části územního plánu
5. Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí:
- s výstavbou Vysokorychlostní tratě přes katastr obce Nové Dvory a v její těsné blízkosti   
   
Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- smlouvu o pronájmu části plynovodního zařízení v lokalitě Podevsí
- žádosti ředitelky MŠ ohledně navýšení rozpočtu
- záměr ZD Velká Losenice o navýšení VDJ z 200 ks na 400 ks při OMD Nové Dvory a s tímto zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- novou nájemní smlouvu s Lesním družstvem Přibyslav
- smlouvu o pronájmu části plynovodního zařízení v lokalitě Podevsí
- žádost p. Halíka č.p. 1 ohledně vydláždění části obecního pozemku ke vchodu a garáži
- prodej 400 m2 lesní cesty p.č. 989/2 Ing. Musilovi Jiřímu z Přibyslavi
- příspěvek ve výši Kč 3 000,-- Římskokatolické farnosti Přibyslav
- prodej pozemků 1 895 m2 Ing. Kasalovi Jaromírovi


3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce projednat změny ve smlouvě s JMP ohledně pronájmu části plynovodního zařízení v lokalitě Podevsí    
   
Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.3.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- úpravu „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ na prodej stavebních parcel „Podevsí“ v čl. 4
- zadat zbudování vodovodní sítě v lokalitě „Podevsí“ firmě JCZ Maršovice

3. Zastupitelstvo obce ukládá:    
   
Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.2.2004   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- „Smlouvu o budoucí kupní smlouvě“ na prodej stavebních parcel „Podevsí“
- sepsání smlouvy s Městským úřadem Žďár nad Sázavou ohledně vyřizování přestupků
- objednání 100 ks známek pro psa z duralu (cena á Kč 10,--/kus)

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi sepsat smlouvu s Městským úřadem Žďár nad Sázavou ohledně vyřizování přestupků    
   
Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- úpravy rozpočtu roku 2003
- rozpočet na rok 2004
- smlouvu na vedení účetní a mzdové agendy od roku 2004

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi a místostarostovi projednat detailní rozbor nákladů ohledně stravování dětí se Základní školou Velká Losenice a Obcí Velká Losenice    
   
Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh komise pro výběrové řízení na dodavatele stavby s názvem „Výstavba infrastruktury pro rodinnou zástavbu v lokalitě „Podevsí“

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- pořadí dodavatelů dle výběrového řízení následovně:
1. JCZ, s.r.o. Maršovice
2. GASLINES, s.r.o. Žďár nad Sázavou
3. Chládek a Tintěra, s.r.o. Havlíčkův Brod
- obecně závaznou vyhlášku obce Nové Dvory č. 1/2004 o místních poplatcích

3. Zastupitelstvo obce ukládá:   
   
Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- úvěr ve výši Kč 5 000 000,-- od České spořitelny na výstavbu infrastruktury v obci v lokalitě „Podevsí“ na dobu 10 let
- ručení za úvěr od České spořitelny každoročním rozpočtem obce
- výši splátek úvěru v celkové výši Kč 500 000,-- za rok
- komisi pro výběrové řízení
- inventarizační komisi

3. Zastupitelstvo obce ukládá:    
   
Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.10.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- jmenování ředitelkou Mateřské školy paní Evu Kulhánkovou
- smlouvu na prodej části pozemků v LDO Přibyslav v úseku silnice Nové Veselí - Bohdalov

3. Zastupitelstvo obce ukládá:    
   
Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.8.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci ohledně čištění rybníku “Morkusárna“
- informaci ohledně stavebních parcelách v lokalitě „Podevsí“

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- provozní dobu Mateřské školy od 7:00 do 14:00 hodin
- změnu rozpočtu Mateřské školy na rok 2003 ve stejné výši
- úpravy rozpočtu obce v roce 2003

3. Zastupitelstvo obce ukládá:    
   
Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.7.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- koupi pozemků:p.č. 228/28 789 m2 Kč 552,--;p.č. 228/32 150 m2 Kč 105,--; p.č. 252 337 m2 Kč 1 560,--;p.č. 591 8 096 m2 Kč 24 531,--;p.č. 394 3 580 m2 Kč 18 483,--;p.č. 608 1 241 m2 Kč 2 420,-- od Pozemkového fondu čr
- prodloužení pracovní doby v Mateřské škole o 2 – 3,5 hodiny

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce zjistit další možnosti ohledně koupí restitučního nároku
- členům OZ do příštího jednání navrhnout akce do POV na rok 2004    
   
Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002
- závěrečný účet obce za rok 2002

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi a místostarostovi obce projednat s předsedy finanční a kontrolní komise zlepšení jejich práce
- starostovi a ekonomu obce zjistit podmínky a možnosti půjčky či úvěru
- starostovi obce projednat s ekonomem obce opatření na odstranění nedostatků v účetnictví obce dle zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2002    
   
Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2.6.2003   
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zvýšení základního kapitálu Lesního družstva obcí dalšími členskými vklady členských obcí spočívajícími ve vkladech spoluvlastnických podílů členských obcí na budovách a těmito budovami zastavěných pozemcích v účetních zůstatkových cenách. Celková pořizovací cena vkladu je 40.626.696,-- Kč.
- převzetí závazku Obce Nové Dvory k dalšímu členskému vkladu do majetku Lesního družstva obcí ve lhůtě určené rozhodnutím členské schůze, spočívajícímu ve vkladu spoluvlastnického podílu obce Nové Dvory na těchto nemovitostech :          
Budovy a stavby  St. p.  Katastrální území        
Přibyslav č.p. 337  499  Přibyslav         
bez čp / če ( součást Ronovská 337 )  598  Přibyslav         
Přibyslav č.p. 338  498  Přibyslav         
Staré Ransko č.p. 1  64/1  Staré Ransko         
Staré Ransko č.p. 46  64/2  Staré Ransko         
Staré Ransko č.e. 4  412/15  Staré Ransko         
Staré Ransko č.e. 5  412/21  Staré Ransko         
Hluboká č.p. 62  76  Hluboká u Kr.         
Újezd č.p. 48  97  Újezd u ZR         
Nové Veselí č.p. 14  151  Nové Veselí         
Obyčtov č.p. 61  69  Obyčtov         
Račín č.p. 19  71  Račín u Polničky         
Račín č.p. 28  82  Račín u Polničky         
Ostatní komunikace  491  Sklené u Žďáru         
Silnice  743/5  Světnov         
Silnice  1002/4  Světnov         
          
Pozemky           
Katastrální území  Parcela  Výměra m2  Kultura        
Přibyslav  st.499  335  zast. pl        
Přibyslav  st.598  346  zast. pl        
Přibyslav  st.498  603  zast. pl        
Staré Ransko  st.64/1  1551  zast. pl        
Staré Ransko  st.64/2  2697  zast. pl        
Staré Ransko  412/15  61  les        
Staré Ransko  412/21  42  les        
Hluboká u Kr.  st.76  324  zast. pl        
Újezd u ZR  st.97  1154  zast. pl        
Nové Veselí  st.151  1074  zast. pl        
Obyčtov  st.69  700  zast. pl        
Račín u Polničky  st.71  1416  zast. pl        
Račín u Polničky  st.82  602  zast. pl        
Račín u Polničky  73/1  460  ostat.        
Račín u Polničky  73/2  74  zast.pl        
Havlíčkova Borová  1856/1  898  man. pl.        
Havlíčkova Borová  1856/2  203  man. pl.        
Přibyslav  981/2  3711  ost. pl.        
Přibyslav  1966  60  ost. pl.        
Havlíčkova Borová  1855/4  9349  les        
Sklené u ZR  491  26569  ost.kom        
Světnov  743/5  1413  ost.pl.        
Světnov  1002/4  12483  ost.pl.        
Havlíčkova Borová  st.242  341  zast.pl.        
Račín u Polničky  74  549  ost.pl.        
a to v účetní ceně ve výši 40.626.696,-- Kč

2. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
- zástupce obce Nové Dvory p. Sobotku Josefa, aby na členské schůzi Lesního družstva obcí hlasoval pro změny stanov umožňující provedení dalšího členského vkladu a dalších změn stanov.         

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.5.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce zajistit schůzku s pracovníkem LDO Přibyslav za účelem projednání navýšení základního jmění Lesního družstva obcí Přibyslav    
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci starosty obce o nabídce JMP, a.s. na plynofikaci domácností
- informaci starosty obce ohledně opravy rybníka „Morkusárna“

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Nové Dvory týkající se změny názvu zřizované organizace na MATEŘSKÁ ŠKOLA Nové Dvory,příspěvková organizace
- skácení 5 kusů topolů u stavebních parcel
- zakoupení počítače pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola z dotačního programu Obec na sítí III
- do POV na rok 2004 akce: 1. Oprava komunikace v obci
2. Oprava chodníků v obci
- postoupení restitučního nároku na pana Sobotku Josefa, Nové Dvory č.p.71
- uzavřít smlouvu s firmou VAK Havl.Brod na provádění vzorků pitné vody
- změnu nájemní smlouvy s LDO Přibyslav

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce zjistit možnosti čistění vody v požární nádrži za vsí    
Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2003   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- priority obce na období 2003-2006:
1. Výkup pozemků v lokalitě „PODEVSÍ“
2. Opravu rybníka „MORKUSÁRNA“
3. Koupaliště
4. Výstavba chodníků na druhé straně silnice
5. Fotbalové hřiště
- odložení výstavby chodníků na druhé straně silnice
- změnu stanov spočívající v doplnění předmětu podnikání o: „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi a místostarostovi obce jednat s firmou Chládek a Tintěra o změně smlouvy na rekonstrukci chodníků v obci
- starostovi a místostarostovi obce jednat se Svazkem vodovodů a kanalizací o prodloužení splátkového kalendáře na nákup vodojemu

- starostovi a místostarostovi obce jednat s majitelů pozemků „PODEVSÍ“ o výkupu pozemků na splátky
- ing. Němcovi Ivovi a místostarostovi obce vypracovat a realizovat anketu o připojení občanů na STL

4. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce jednáním na členských schůzích LDO Přibyslav    
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2002   
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- informaci o finanční situaci obce
- informaci o stavebním povolení na rekonstrukci rybníka „Morkusárna“

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- jednací řád zastupitelstva obce
- jednoho zástupce starosty
- funkci neuvolněného starosty i místostarosty obce
- plat starosty a místostarosty obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce zjistit možnosti výsadby okrasných stromů v obci    
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2002   
V souladu s ustanovením §84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:

I. zřizuje:
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
3. stavební výbor
4. výbor pro občanské záležitosti

II. volí do funkce:

1. předseda finančního výboru:
Ing. ŠTURSA Radovan, Nové Dvory 24

2. členy finančního výboru:
LANGPAULOVÁ Ludmila, Nové Dvory 28
PALEČKOVÁ Blanka, Nové Dvory 76

3. předseda kontrolního výboru:
Ing. HALÍK Vladimír, Nové Dvory 30

4. členy kontrolního výboru:
SÁBLÍK Jiří st., Nové Dvory 38
Ing. GREPLOVÁ Marie, Nové Dvory 35

5. předseda stavebního výboru:
TONAR Jan, Nové Dvory 74

6. členy stavebního výboru:
Ing. WASSERBAUER Radek, Nové Dvory 16
ŠMEROUS Jaromír, Nové Dvory 11

7. předsedkyně výboru pro OZ:
ŠMEROUSOVÁ Naděžda, Nové Dvory 68

8. členky výrobu pro OZ:
MARKOVÁ Marta, Nové Dvory 53
SOBOTKOVÁ Milada, Nové Dvory 71
RŮŽIČKOVÁ Emílie, Nové Dvory 73    
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2002   
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-složení slibu všech členů zastupitelstva obce

2) Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program ustavujícího zasedání

3) Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo do funkce:
a) starosta obce: SOBOTKA Josef, Nové Dvory č.p. 71
b) místostarosta obce: Ing. NĚMEC Ladislav, Nové Dvory č.p. 63  

 

Nahoru