Územní rozvoj

Schválený aktuální územní plán obce s účinností od 8.10.2020:

pdf  1. Výkres základního členění území
pdf  2. Hlavní výkres
pdf  3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, asanace
pdf  4. Koordinační výkres
pdf  5. Výkres širších vztahů
pdf  6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf  7. Dopravní řešení
pdf  8. Zásobování vodou, kanalizace
pdf  9. Energetika, elektronické komunikace
pdf10. Porovnání rozvojeových ploch nové a stávající ÚPD
pdf11. Textová část

Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání ZO dne 22.9.2020 - USNESENÍ / ZÁPIS ZO


2015 - 2018 - probíhá příprava nového územního plánu obce, návrh je k náhledu na obecním úřadě


Změna územního plánu obce č. 3 v roce 2011:
ÚPO 3 - hlavní výkres
ÚPO 3 - textová část
ÚPO 3 - zábor ZPF
ÚPO 3 - VPS I
ÚPO 3 - VPS II

Změna územního plánu obce č. 2 v roce 2009:
ÚPO 2 - textová část
ÚPO 2 - hlavní výkres
ÚPO 2 - zábor ZPF
ÚPO 2 - dopravní řešení
ÚPO 2 - VPS
 
 Změna územního plánu obce č. 1 v roce 2005:
 ÚPO - hlavní výkres
 ÚPO - zábor ZPF+ETAPIZACE
 ÚPO - dopravní řešení
 ÚPO - podélný řez
 ÚPO - zásobování vodou,kanalizace+ČOV,energetika
 ÚPO - VPS + asanační úpravy
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 
 
Schválený územní plán obce v roce 2004:
Schválený územní plán obce - náhled

 

 


 
 
 
 

Nahoru