Události

V pondělí 6.4.2020 se naše jednotka SDH Nové Dvory zúčastnila zásahů u třech požárů. První zásah byl proveden u Bukové, kde hořel soukromý les. Naše jednotka pomáhala s hašením, jelikož zásah u tohoto požáru zabezpečovaly další jednotky, po cca hodině jsme byly odvolání k požáru obecního lesa a než jsme dorazili na místo samé, dostali jsme hlášení o požáru soukromého lesa. Oba naše samostatné požáry jsme zvládli a požáry byly uhašeny.

Všem, kteří zasahovali, byla odeslána děkovná smska tohoto znění:

Dobrý den vážení, nelze opomenout události týkající se našich hasičů, které proběhly v těchto dnech. Velky dík patří Bobeši M., který včas nahlásil požár lesa u Bukové a zachránil desítky hektarů lesa. Dále děkuji Laďovi H., který ohlásil požár lesa v Timply. Třetí dnešní požár lokalizovali Josef a Tomáš S.
Všem členům výjezdové jednotky patří dík za záchranu našich lesů. Speciálně Jardovi a Patrikovi R., Tomáši N., Martinovi a Natce Š., Josefu N. ml.., Josefu, Tomáši a Janě S., Jirkovi F.
Těch výjezdů máme letos více (6), věřme, že to nebude dále takto pokračovat. Ivo N.

Pár fotografií z míst zásahů:
foto: Šmíd Martin

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala při požáru slámy v místním zemědělském družstvu. Původně hlášen požár stohu slámy, naštěstí hořela jenom sláma v přípravně. Zasahovat jsme nemuseli.

O zásahu informovali také Hasiči z Přibyslavi: http://hasicipribyslav.cz/2020/03/29/29-03-2020-pozar-slamy/

D
ruhý dnešní zásah v soukromém lese, foto Ivo Němec níže. 

14.3.2020 jsme také zasahovali u zavalané osoby mezi obcí Nové Dvory a Pořežín, kde naše jednotka poskytovala první pomoc.

O tomto zásahu informaci Hasiči z Přibyslavi: http://hasicipribyslav.cz/2020/03/16/14-03-2020-zavalena-osoba/

Foto: Šmíd Martin

V sobotu 27.12.2014 se v 19:00 hod. v kulturním domě uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory. Po zahájení valné hromady a přívítání všech zúčastněných včetně hostů z SDH Velká Losenice a SDH Pořežín dostal slovo jednatel sboru Ing. Halík, který přednesl výroční zprávu za rok 2014 (text zprávy níže). Poté vystoupili se svými zprávami vedoucí mladých hasičů, velitel sboru a hospodář sboru. Následně byli vyznamenání někteří členové sboru, ať již ti, kteří jsou součástí sboru více než 60 let nebo méně, oceněni byli též členové sboru, kteří se podíleli na opravách hasičské techniky. Následovala volba nového výboru včetně volby funkcionářů. Nový výbor bude tedy pracovat v tomto složení:

Starosta: Sobotka Josef č.p. 71
Náměstek starosty: Ing. Němec Ivo č.p. 63
Velitel: Rosecký Jaroslav č.p. 32
Strojník: Doležal František č.p. 50
Jednatel: Ing. Halík Vladimír č.p. 30
Hospodář: Šmíd Martin č.p. 19
Referentka žen: Němcová Ivana č.p. 72
Ostatní členové výboru: Sobotka Tomáš č.p. 71, Mokrý Milan č.p. 14, Langpaul Miloš č.p. 28, Závodný Michal č.p. 84, Bedrnová Ivana č.p. 79 (kronikářka sboru), Fišarová Marie č.p.2, Petráň Pavel č.p. 122 a Němec Josef ml. č.p. 72.

V rámci diskuse vystoupili hosté z Velké Losenice i Pořežína, bývalý starosta obce, který poděkoval hasičům za činnost, kterou pro obec vykonávají. Závěrem proběhlo poděkování odstupujícímu starostovi sboru Ing. Němcovi. Poté následovalo občestvení a ukončení výroční valné hromady.


Výroční zpráva jednatele SDH Nové Dvory za rok 2014

Vážené sestry a  vážení bratři hasiči, dovolte mi, abych vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory v roce 2014. Letošní rok nemohl začít jinak, nežli pořádáním již 49. hasičského plesu v místním kulturním domě. V únoru příštího roku budeme tedy slavit půlstoletí konání hasičských slavností v naší obci. O mnoho mladší je tradice v následném nedělním dětském karnevale. Při sobotním plese vyhrávala známá a oblíbená kapela Fortuna a v neděli odpoledne k dobré náladě a výborné atmosféře přijala  pozvání hudební skupina z Ústavu sociální péče Křižanov. Stejně jako v loňském roce, nálada byla výborná a všem se jejich vystoupení líbilo. Jenom připomínám, že naše obec, již pravidelně několik let, zasílá tomuto ústavu finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč, který slouží pro jejich vlastní potřeby. Obě tyto kulturní akce se vydařily a účast byla nad očekávání dobrá. Nyní trochu historie. Po opravě hasičské zbrojnice  v padesátých letech minulého století se začalo v naší obci velice vážně uvažovat o stavbě víceúčelového kulturního stánku. Tato stavba byla zahájena v roce 1959 a většinou svépomocí občanů byla o šest let později dostavěna. Dne 26.února 1965 se konal v prostorách, kde se nyní nacházíme, 1. Hasičský ples místního dobrovolného sboru v novodobé historii. Byla zde tehdy zadána tradice ke každoročnímu pořádání hasičských slavností, které se pravidelně dodržují dodnes. Věříme, že tato slavnost bude pokračovat i následných letech. Letos nás opět  potěšili kolegové – hasiči z Velké Losenice, kteří se našeho plesu účastnili v uniformách. Jejich návštěvu jsme jim na oplátku opětovali. V sázavském kulturním domě uspořádal okrsek Velká Losenice rovněž ples. Účast nebyla nikterak vysoká, ale byla započata kulturní aktivita okrsku i v této oblasti. Nemalou zásluhu na tom má jistě i starosta okrsku br. Ivo Němec, rovněž současný starosta našeho sboru.

            Z dalších akcí připomínám velice pěkné sobotní sportovní odpoledne u příležitosti dětského dne. Členky sboru připravily spoustu soutěží a zábavy pro naše nejmladší spoluobčany a nechybělo taktéž dobré občerstvení pro všechny přítomné. Stavění májky se svým krutým průběhem nechci detailně rozebírat, ale je třeba si tuto událost uchovat v paměti. Na podzim jsme se již tradičně sešli v Penzionu Starý dvůr u příležitosti posezení s hudebním doprovodem Míly Sobotky. Hasiči našeho sboru a jejich nejbližší zaplnili celý motorest . O několik dní později proběhla tradiční mikulášská nadílka pro místní děti do věku 12-ti let. Vesnicí se celý podvečer nesly strašidelné zvuky party čertů, které doprovázeli mikuláše s andělem. Tuto akci pořádají členky sboru s místní mládeží. Někteří členové našeho sboru se  v uniformách  zúčastnili 100. výročí založení SDH Rosička.

            Ze sportovní činnosti připomínám účast sboru na okrskové soutěži, která se letos konala ve Vepřové. Dokázali jsme sestavit pět soutěžních družstev s celkovým hodnocením čtyři soutěžní družstva výborní a hlavní družstvo mužů, co do výsledku zklamalo. Šesté místo s naším hasičskou historií a zázemím není možno jinak hodnotit. Z mého pohledu se náš sbor v současnosti potýká s generačním problémem, který se jistě díky kvalitnímu zázemí, elánu a přístupu mnoha mladých hasičů v krátké době vyřeší. Pochvalu zajisté zaslouží obě družstva v dětských kategoriích a dále opakovaně vynikající umístění zaznamenalo družstvo žen a veteránů. Svoje hasičské dovednosti jsme opětovně dokázali  v Sázavě na soutěži O pohár starosty. V našem sboru byl však docela problém sestavit družstvo a vůbec se této akce zúčastnit, ale to jsem již hodnotil dříve a musel bych se vrátit o několik myšlenek zpátky. Dále jsme se sešli na  námětovém cvičení v podávání vody na dálku,které se letos konalo ve Špinově, kde byla hlavně prověřena provozuschopnost svěřené techniky, součinnost sborů našeho okrsku a dovednosti obsluhy. Sportovní nadšení a zápal ze hry jsme si dokázali při tenisovém turnaji čtyřher a nohejbalu, které bylo ukončeno večerním opékáním výborně připraveného selátka v altánku u koupaliště, které nás sbor získal za jarní výpomoc při sběru kamení na pozemcích ZD Velká Losenice. Květnové čištění koupaliště jsme stejně jako loni spojili s hasičským fotbalem. Nejnáročnější akcí, které jsme se aktivně účastnili, byla výstava hasičské techniky a setkání dobrovolných a profesionálních hasičů z celé ČR na letišti Hřiště u Přibyslavi pod názvem PYROCAR 2014. Vystavovali jsme zde nejen naši historickou techniku, ale také jsme se starali o občerstvení přítomných návštěvníků. Vždyť aktivní účast více jak 50-ti členů sboru na této akci jasně dokázala, že v případě potřeby se členové sboru dokáží semknout a kvalitně zajistit úkoly,  které si důkladně naplánovali. Konečný výsledek stál za to.

        Za velice vydařenou akci letošního roku můžeme považovat uspořádání zájezdu pro hasiče a rodinné příslušníky.  Navštívili jsme a obdivovali dovednost a zručnost  strojních automatů  ve Sklárně Světlá nad Sázavou, dále jsme absolvovali prohlídku s výkladem v Pivovaru Velké Popovice s ochutnávkou místního pivního moku Kozel a poledním občerstvením. V těsné blízkosti byla domluvena golfová akademie, kde jsme byli zasvěceni do tajů golfu a teoretické poznatky jsme následně zúročili na zelených grínech golfového areálu Štiřín. Po tomto náročném sportovním výkonu jsme se vydali na zpáteční cestu s večerní zastávkou, večeří a společným posezením v Penzionu Starý dvůr v Nových Dvorech. Výlet se všem líbil a těšme se již na další zajímavý poznávací zájezd.

         Vedení okrsku Velká Losenice uspořádalo setkání hasičských seniorů tentokráte v Nížkově. Z našeho sboru se setkání zúčastnilo několik členů. Rovněž jsme přijali pozvání sousedních sborů z Velké Losenice a Pořežína k účasti na jejich valných hromadách, které se konaly v prosinci letošního roku.

Co se týká technického zabezpečení sboru, náš sbor v současné době vlastní automobilovou cisternu Praga RN, kterou využíváme od roku 1974. Vyrobena byla v roce 1953 a i po tolika letech je velkým a spolehlivým pomocníkem. V roce 1982 jsme náš sbor vybavili novou motorovou stříkačkou PPS12, která je především využívána mimo zásahů u požárů při hasičských soutěží. Ve vlastnictví sboru je ještě jedna motorová stříkačka PPS12, kterou jsme pořídili v roce 1984. Kompletní sestavu naší techniky doplňuje skříňový nákladní automobil Praga RN, zakoupený v roce 2001, který je vyroben v roce 1951 a motorová stříkačka DS 16 z roku 1957. Naši techniku se snažíme udržovat v rámci možností k jejich stáří v akceschopném stavu tak, abychom všem dokázali, že i tak starou techniku je možno využívat v krizových situacích. Rok od roku je toto však složitější a náročnější, jak na volný čas některých členů sboru, tak i na finanční prostředky sboru a obce. V současné době má náš sbor 133 členů, z tohoto počtu je 38 žen a 27 mladých hasičů. Toto vysoké číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel naší obce, ale také příkladnou prací s naší mládeží. Všichni věříme, že v budoucnu povede tato aktivita ku prospěchu nejen hasičského sboru, ale i celé obce Nové Dvory. Ve vycházkových uniformách jsme navštívili jubilující členy a popřáli pevné zdraví do dalších let. Letos to byli : při 50-tých narozeninách br. Jaroslav Němec, br. Vlastimil Kajuk a br. Jaroslav Klimeš, při 70-tém výročí narození pak br. Josef Rychlý, při 75-tém výročí jsme navštívili br. Miloslava Mokrého a při 80-tém výročí pak br. Jana Šmerouse. U slavnostního výročí zlaté svatby pak manžele Mokrovi z čp.14 a manžele Štursovi z čp 24. . Všem ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

      Smutnou událostí letošního roku byla účast několika našich členů v uniformách při posledním rozloučení zasloužilého funkcionáře a nositele nejvyšších hasičských vyznamenání Sboru hasičů ČR br. Karla Herolda v červenci ve smuteční síni na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Ještě jednou: „Čest jeho památce“.

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo nepotřebný kovový odpad ukládají na místní skládce. Pro sbor finanční částka získaná z prodeje kovového šrotu představuje každý rok velice vysokou částku. Během roku probíhaly pravidelné schůzky výboru a členské schůze, kde se domlouval a schvaloval postup naplánovaných akcí pro tento rok. Pravidelně starosta sboru informoval výbor i členské zasedání o důležitých záležitostech projednávaných na jednání Okrskového i okresního zasedání výboru hasičů. O všech těchto jednáních jsou vedeny řádné záznamy v Knize zápisů našeho sboru. A jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další období? Především udržovat v provozuschopném stavu svěřenou techniku, pokračovat v práci s mládeží a příkladně reprezentovat v okrskové, případně okresní soutěži. Příští rok náš sbor oslaví významné výročí, a to 120 let své činnosti. Zajisté tato událost bude jednou z významných akcí, na kterou se budeme muset velice pečlivě připravit. Ještě než ukončím svůj příspěvek, dovolím si popřát nově zvolenému výboru, který vyjde z dnešní valné hromady spoustu elánu a chuti pracovat pro náš hasičský sbor. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka do nového roku 2015.

V sobotu 12.10.2019 vyrazily hasiči na již tradiční podzimní výlet. Ranní vstávání nebylo ideální, ale cesta autobusem s konzumací domácí "meducínek", likérků a kořaleček už byla lepší a možná už i dobrá. Jako první proběhla plavba lodí mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál byla Dalešická přehrada. Následovala prohlídka vodní přečerpávací elektrárny Dalešice v Kramolíně. Po dlouhé, zajímavé a náročné prohlídce následovala odměna ve formě pivovarského gulášku nebo kotletky v Dalešickém pivovaru. Samozřejmě nechybělo pivečko. Po rychlém přesunu a drobném mazlení se autobusu s mostem si hasiči prohlédly "Starou židovskou čtvrť" v Třebíči. Na cestu zpět do Nových Dvorů již mnoho "meducínek" nezbylo. Náprava ve formě výborné večeře a nějakého toho pivečka přišla při závěrečné večeři v Penzionu Starý Dvůr.

V sobotu 27.9.2014 v 7:00 hod. začal den D a hodina H pro účastníky hasičské zájezdu. Přesně v tuto hodinu jsme se sešli, nasedli do autobusu a plně naložený autobus vyrazil směr Světlá nad Sázavou, kde jsme měli první zastávku v místní sklárně. Rozděli jsme se na dvě skupiny a hurá do provozu. Prohlédli jsme si výrobní části podniku, kde se právě vyráběli skleničky na vínečko. Každý z nás si odnesl skleničku na víno, někteří i více ... Po prohlídce sklárny jsme vyrazili po dálnice směr Praha do Velký Popovic. V Popovicích jsme navštívili pivovar s kozlem ve znaku. Průvodce i s kozlíkem Ondrou nám ukázali část provozu pivovaru a dozvěděli jsme se také něco o historii. Samozřejmě, že jsme ochutnali pivečko přímo ve sklepích pivovaru. Na závěr jsme se i s kozlíkem Ondrou vyfotili. Zde jsem se dostali lehounce do skluzu s časem. Navštílivili jsme také místní Kozlovnu, kde jsem si všichni dali výborný oběd na který jsme měli pouze hodinu. Obsluha restaurace zabrala a stihla celý náš aubotus obsloužit, tedy nás nasytiti a napojit. A pak už jenom hurá na golf do Štiřína. Zde se nás ujali dva trenéři a celé dvě hodiny jsme odpalovali a patovali jako o život. Po unávném odpalování a patování jsme se vydali směr Nové Dvory do Penzionu Starý Dvůr na večeři. Po lehké dvacítce po cestě domů jsme se už všichni těšili na "kachénku" a "steaček" do penzionku, kde jsem celý úspěšný a parádní zájezd zakončili.

Nahoru